Riktlinjer (A-Ö)

Praktiska bestämmelser och allmän information för dig som bor i huset.

Uppdaterad av styrelsen inom brf Vattentornet 5, den 10 april 2024.

Andrahandsuthyrning av lägenhet

Enligt föreningens stadgar krävs samtycke för att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Detta gäller även uthyrning till nära släktingar och familj, t.ex. egna barn. Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning, se § 16 i stadgarna.

Styrelsen för brf. Vattentornet följer Fastighetsägarnas rekommendationer för andrahandsuthyrning ”Riktlinjer för andrahandsuthyrning 151102”. (Vill du läsa dem kan du kontakta styrelsen.) Vid eventuella revideringar av dessa riktlinjer följer bostadsrättsföreningens styrelse även dessa riktlinjer om årsstämman inte beslutar annat. Riktlinjerna uppdaterades under 2019 och kan läsas från Fastighetsägarnas hemsida.

Dessutom regleras särskilt att:

 • Andrahandsuthyrningar medges om uthyrningen gäller mist tre (3) månaders sammanhållen tid och högst ett år.
 • Andrahandsuthyrningar till olika hyresgäster kan beviljas högst två (2) gånger under en period av ett (1) år.

Ansökan om samtycke ska ställas till styrelsen och innehålla följande:
– namn och personnummer på den tilltänkta hyresgästen
– uppgift om tidsperiod för uthyrning
– skäl till uthyrning
Styrelsen har särskilda avtalsunderlag från Fastighetsägarna som bör användas. Vänd dig därför till styrelsen och be om att få ett sådant avtalsunderlag. Det underlättar för alla att ha ett branschavtal. Ansökan behandlas på ett styrelsemöte. Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Beslut erhålles skriftligen.

Vidare beviljas samtycke till andrahandsuthyrning under högst ett år i taget. Efter beslut ska följande lämnas till styrelsen:
– kopia på hyresavtal
– i hyresavtalet ska det tydligt framgå att hyresgästen avstår besittningsskydd till lägenheten
– dina nya kontaktuppgifter i händelse vi behöver komma i kontakt med dig.
Om inte ovanstående handlingar inkommer kan styrelsen inte fatta beslut. Vid önskan om förlängning av samtycke att hyra ut lägenhet i andra hand ska sådan, på bostadsrättsinnehavarens initiativ, skickas till styrelsen i god tid innan det aktuella tillståndet löper ut.
Under § 28 kan du läsa mer om andrahandsuthyrning i föreningens stadgar. § 30 beskrivs de konsekvenser det kan innebära att inte ha tillstånd för andrahandsuthyrning.

Ansök så här:
 1. Ladda ner blankett och fyll i. Blankett till ansökan om andrahandsuthyrning.
 2. Logga in på Simpleko-portalen och skapa ett ärende. Ladda upp den ifyllda blanketten.
 3. Styrelsen får uppgifter om andrahandsuthyrning som ärende i portalen. Du får även svar via portalen.

OBS: Efter att styrelsen fått ansökan enligt ovan bokar styrelsen in ett möte med lägenhetsinnehavaren och den tilltänkte andrahands-hyresgästen. Under ett sådant möte går vi gemensamt igenom de regler som gäller i huset samt praktiska frågor såsom sophantering, hur porttelefon fungerar, vilka nycklar och brickor som går till vilka utrymmen och likande frågor.  Först därefter beslutar styrelsen om tillstånd för att få hyra ut i andra hand.

Notera att styrelsen normalt sammanträder en gång per månad. Därför behöver du vara ute i god tid med din ansökan.

Barnvagnsparkering

Finns i anslutning till hissarna i entréplan.

Bibliotek

Vi har ett lite miniatyrbibliotek vid barnvagnsparkeringen. Där kan låna en bok, lämna en bok eller byta till dig en bok. Om du vill lämna böcker där se då till att de får plats i bokhyllan.

Bostadsrättförening

En bostadsrättsförening är ett förening vars ändamål är att upplåta lägenheter med bostadsrätt utan begränsning i tid. Det är således bostadsrättsföreningen som är fastighetsägare. Bostadsrättföreningen består av medlemmarna som äger en viss andel i föreningen och som genom sitt medlemskap äger rätten att utnyttja en viss lägenhet. En lägenhetsinnehavare äger således inte lägenheten denne bor i. Lägenhetsinnehavaren ansvarar i stora drag själv för lägenhetens inre underhåll. Ansvarsområdet på vissa underhållsobjekt, till exempel fönster och dörrar, uppdelas så att den delen som bör ha enhetlighet ansvarar föreningen för.
Särskilda bestämmelser om bostadsrättsföreningar finns framförallt i bostadsrättslagen. Stadgarna är föreningens eget regelverk. Stadgarna utformas av föreningen men måste dock hålla sig inom ramen för övriga lagar och bestämmelser.

Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättsinnehavare har mer långt mer omfattande förpliktelser än hyresgäster. Du som bor i en bostadsrätt ansvarar själv för lägenhetens inre och därmed även för eventuella skador där. Bostadsrättföreningen har en fastighetsförsäkring för skador i det yttre. Men föreningen kan, dels välja att inte nyttja denna fastighetsförsäkring av olika skäl, dels utgår det i regel en relativt hög självrisk vid nyttjandet av fastighetsförsäkringen. I båda dessa fall kan en bostadsrättförsäkring utgöra ett extra skydd för dig, varvid styrelsen rekommenderar att du tecknar en sådan. Skador som uppstår och betalas av föreningens försäkring leder till att de gemensamma kostnaderna för hela föreningen ökar. Det har koppling till årsavgiftens storlek

Brandvarnare

Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet i Stockholms kommun från 1 januari 2003. Brandvarnare har därför installerats i samtliga lägenheter på föreningens bekostnad. Det åligger varje medlem att se till att brandvarnaren finns i lägenheten vid inflyttning och fungerar, med bl.a. batteribyte vid behov.

Brottsförebyggande

Lägenhetsinbrott förekommer i Stockholm. Det finns dock en del vi kan göra för att förebygga inbrott genom att hjälpa varandra. Se till att porten och innerdörren är stängd. Det kan hända att dessa dörrar inte går igen. Om något verkar misstänkt; kontakta en granne eller ring till polisen. Inbrott och skadegörelse på fordon på föreningens p-platser har förekommit. Håll ögon och öron öppna och ring polisen om du ser något misstänkt.

Cykelparkering

Cyklar parkeras i cykelstället eller i något av våra två cykelgarage. Hjälp till att hålla cykelgaragen snygga så att alla kan komma fram till sina cyklar. Cyklar får inte låsas fast i staket eller stuprännor då de kan stå i vägen för synskadade eller utryckningsfordon. Låset kan då behövas att brytas upp. Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste avlägsnas p.g.a. olämplig placering.

Ekonomisk förvaltare

Simpleko  sköter föreningens ekonomiska förvaltning, bl.a. fakturering, årsavgifter (månadsavgifter, hyror) osv. Adressen är: Brf Vattentornet 5, Fastighet 395800, Box 1005, 831 29 Östersund.

Tidigare hettet Simpleko ”RB Fastighetsägare AB (Riksbyggen)”. Innan det var den ekonomiske förvaltaren ”ISS”.

Fastighetsskötsel

Föreningen har inte har en vaktmästare anställd eller en fastighetsförvaltare som har hand om den praktiska skötseln såsom mindre reparationer, byte av lampor och likande. Den servicen är vanlig i hyresfastigheter, dock inte i bostadsföreningar eftersom underhåll och reparation av sådant som finns i din lägenhet är ditt eget ansvar. För tillstånd till reparation och underhåll i din egen lägenhet, se Renovering och ombyggnad av egen lägenhet. Fastigheten i övrigt sköts i styrelsens egen regi. Till sin hjälp har den ett antal entreprenörer som utför ett urval av löpande arbetsuppgifter, så som städning, skottning, sophämtning osv.

Föreningen har dock avtal med Fastighetsägarna dit du kan vända dig om du vill köpa deras tjänster.

Fest

Ska du ha fest hoppas vi att ni får trevligt. Men du bör tänka på att just fest och hög musik lätt kan leda till klagomål från grannar. Sätt gärna upp en liten lapp där du berättar att du ska ha fest och meddelar namn, våningsplan där du bor och telefonnummer. Då blir stämningen bättre och grannar kan kontakta dig direkt ifall anledning föreligger. Om dina grannar festar och stör sent på natten – knacka på och säg till. Tycker du att det finns skäl, till exempel att det är ständigt återkommande störningar, ska du skriftligt anmäla ärendet till styrelsen. Var då noga med detaljer som tidpunkt, karaktären på störningen osv. Utan fakta kan inte styrelsen agera.

Fönster

Regeln är att föreningen ansvarar för utsidan och lägenhetsinnehavaren för insidan. Föreningen ansvarar för utsidan för enhetlighetens skull och av praktiska skäl. I regel innebär det målning på ytterfönstrens snickerier. I övrigt är det så att varje lägenhetsinnehavare själv ansvarar, då man i praktiken själv är fastighetsägare. Glas och fönsterbågar i inner- och ytterfönster underhålls och sköts av varje enskild lägenhetsinnehavare.

Under 2015 byttes fönstren ut på fastigheten. Tänk på att hålla inne spärrarna ordentligt när du öppnar fönstret i ventilations- eller i öppet läge. För sedan milt men bestämt till antingen ventilations- eller till öppet läge. Detta för att inte fönstret ska kunna fastna i ett mellanläge.

Skötselanvisning-2021-Fönster

Förråd

Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Möbler eller skräp får inte förvaras i gångar eller korridorer eller på andra gemensamma ytor p.g.a. utrymnings- och brandskäl.  Föremål som placeras i allmänt utrymme ska bortfraktas av ägaren och om så ej sker tvingas föreningen ordna undanröjning av dylika föremål, även utan förvarning.

Försäljning

Se ”överlåtelse” resp. ”pantsättning”.

Gasspis

Vill du flytta eller byta ut din gasspis måste du leja en fackman som är auktoriserad att hantera jobb med gasledningar. Är du borta en längre tid från lägenheten bör du stänga av gasen med lägenhetens huvudkran. Om du vill ersätta din gasspis med en elspis måste du också informera föreningen i förväg då detta kan påverka fastighetens elförsörjning.

Grovsopor

Föreningen har ett grovsopsrum man når från husets baksida.

Vad som kan slängas i grovsoprummet är sådant som inte innehåller:
 • elektronik (förbud mot vitvaror, lampor, delar till datorer osv.)
 • kemikalier (färger osv.)
 • sådant som istället kan slängas i källsorteringsrummet
 • julgranar och liknande. Kommunen ordnar vanligen med insamlingsplats för julgran på Värtavägen mellan Brantingsgatan och Askrikergatan.
Det som kan slängas:
 • att det till vikt är något man själv kan bära
 • att det inte är alltför skrymmande storlek
 • att det normalt får plats i de gröna containerna
 • att man tagit i sär avfallet genom att såga upp eller dela det om så behövs

Handduks-tork mm.

Vissa lägenheter har handduks-torkare uppvärmda genom varmvatten. Det varma vattnet kommer från husets gemensamma värmesystem. Det är av yttersta vikt att handduks-torkare aldrig stängs av då det kan finnas risk för legionella-bakterier att växa till vilket kan spridas i vattensystemet. Skulle man ha installerat golvvärme med vattenburen värme gäller samma sak. Den får då heller inte stängas av. (Har man el-uppvärmt system gäller alltså inte det.)

Huset

Föreningen omfattar endast fastigheten på Furusundsgatan 15. Huset har 64 bostadsrättslägenheter i storlekarna 1 r.o.k. till 3 r.o.k. med en yta på 24 till 69 kvm. Huset har 8 plan och 8 lägenheter på varje plan. I bottenplan finns två uthyrda lokaler, tvättstuga, barnvagnsparkering, cykelrum, grovsoprum, källsorteringsrum, ett garage, en del av lägenhetsförråden. På vinden finns övriga lägenhetsförråd och en terrass. Runt om huset har vi totalt 20 parkeringsplatser.

Kabel-TV

Vi är anslutna till ComHem och har ett standarutbud av analoga kanaler som ingår i hyran. Önskar du digital Tv och utökning, vänligen kontakta ComHem. Vill du beställa internet kan du även kontakta Tele2/Bredbandsbolaget.

Köksfläkt

Det är inte tillåtet att koppla köks- eller badrumsfläktar direkt till ventilationskanalen eftersom varje lägenhet inte har en egen kanal. En fläkt ansluten direkt till ventilationskanalen skulle trycka in ditt matos eller din cigarettrök i varenda lägenhet utefter hela stammen. Detta betyder att enbart köksfläkt med kolfilter och utblås tillbaka i köket får användas.

Källsortering

Källsorteringsrummet når man genom den vita dörren till höger om entrén.

Det som får slängas i källsorteringen är skyltat för respektive kärl.

Är det fullt i ett kärl får man tyvärr vänta till att sophämtning skett innan man kan slänga avfallet. Det är viktigt att inte toppfylla kärlen. Det är absolut förbjudet att slänga eller lämna avfall på golvet. Kartonger kan ibland behöva delas och komprimeras, annars kan de ta för stor plats.

Lägenhetsdörrar

Yttre förändringar, såsom exempelvis montering av extra namnskyltar, får ej genomföras utan godkännande från styrelsen. Reparation efter åverkan på dörrar, till exempel efter inbrott, är enskild medlems ansvar. För ersättning hör med ditt försäkringsbolag.

Markiser

För att förhindra fuktskador på fastighetens fasad ska inget monteras på fasaden. Markiser måste därför monteras på ett annat sätt än på fasaden. Markisens färg ska vara SANDATEX 407/16. Ta kontakt med styrelsen om du vill sätta upp en markis. Markisens beskaffenhet, färg etc. ska följa styrelsens rekommendationer. Du ska ansöka om att sätta upp markiser av styrelsen.

Medlemskap

Delat ägande kan beviljas för familjemedlem eller sambo. Lägsta andel vid delat ägande ska vara minst en tredjedel (1/3). Högst två (2) personer kan beviljas att gemensamt äga lägenhet (bostadsrättandel). Delat ägande utan familjekoppling medges normalt inte. Beslut om medlemskap fattas av styrelsen inför överlåtelse.

I samband med en ansökan görs en kontroll av den nye medlemmens ekonomiska status och åtaganden genom en s.k. ”UC”.

Ägare av bostadsrätt förbinder sig genom medlemskapet i brf. Vattentornet 5, utöver de åtagande som framgår ur stadgarna, att till styrelsen tillhandahålla aktuell mejladress och telefonnummer.

Medlemskap innebär för bostadsrättsinnehavaren att efter förmåga, a) delta i föreningens gemensamma verksamhet (såsom städdagar och liknande).  Samt b) att ta del av den information som styrelsen eller andra enligt stadgarna valda organ utger (digitala utskick, information på hemsidan, anslag i huset eller liknande).

Motioner

Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner till föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före april månads utgång. Motion ska skriftligen inlämnas till styrelsen. Motioner skall inkomma innan kallelsen till stämman går ut. Det ger alla möjligheten att informera sig om vad du önskar att motionera om. Kallelse till stämma ska gå ut tidigaste 4 veckor, respektive senast 2 veckor före utsatt datum för årsstämma. Vi brukar hålla vår stämma i mitten/slutet av april. Ska du vara på säkra sidan, skickar du in motion i februari, sannolikt går det dock att vara så sen som till mitten av mars. Se i stadgarna.

Musik, film och annat ljud

Normal brukar det rekommenderas att man inte ska störa sina grannar mellan 20:00-07:00 på vardagar och mellan 22:00-10:00 på helger. Föreningen har inget uttryckt policy, men dessa tider kan vara en utgångspunkt. Vårt hus är ganska lyhört och många lägenheter är små. Du kan förebygga störningar genom att inte placera dina högtalare direkt på golvet eller mot väggen, utan ha ett isolerande mellanlägg, och kanske vrida ner basen lite. Det sista nämnda är särskilt viktigt om du har en s.k. surroundanläggning till din TV och tittar på film sent. Trådlösa hörlurar är en annan lösning om du gillar att lyssna på musik och film med hög volym.
Att regelmässigt störa grannar är ett brott mot stadgarna och kan i värsta fall resultera i att styrelsen beslutar att återkalla medlemskap. Styrelsen kan alltså tvinga en störande person att flytta. Är den som stör en andrahandshyresgäst är ansvaret ändå bostadsrättsinnehavarens.  Skulle du drabbas av oljud eller annat bör du först själv tala med personen i fråga. De allra flesta är inte medvetna om att de stör och problemen brukar upphöra efter ett vänligt samtal. Om problemet är återkommande ska du föra dagbok med klockslag och datum och även typ av störning. I en skriftlig anmälan till styrelsen lämnar du dessa noteringar tillsammans med namn och lägenhetsnummer på dig och personen som orsakar störningen. Naturligtvis kan det vid enstaka tillfällen finnas behov av att vara livligare sent in på kvällen. Då är det en bra idé att sätta upp lappar för att informera dina grannar om vad som är på gång.

Namnskyltarna

Vid ägarbyte ombesörjer styrelsen byte av namn på entrétavla. I övrigt tillhandahåller styrelsen lappar med tryckt namn för tidningshållare vid lägenhetsdörr och brevinkast. Lägenhetsinnehavaren själv installerar dessa lappar.

Nycklar och brickor

Nycklar och brickor ger tillträde till entré, cykelrum, grovsoprum, källsorteringsrum, källare och vind. Vidare finns även en särskild nyckel för bokning av tvättstuga. Extra nycklar och/eller brickor tillhandahålls av Karla lås invid Fältöversten.

Ombyggnad

Se Renovering och ombyggnad av egen lägenhet.

Ohyra

Om du fått in ohyra i din lägenhet kontaktar du själv omgående ett företag som kan hantera ohyra (t.ex. Anticimex). Underrätta styrelsen genast om ärendet då det kan behövas vidtas åtgärder som rör hela huset. En vanlig sanering går oftast på ett par timmar och kostar inte medlemmar något eftersom fastighetsförsäkringen täcker utgiften. Att inte ta hand om problemet och på så sätt bidra till att ohyran sprids, är enligt stadgarna tillräckligt för att förverka ett medlemskap. Att mata fåglar på balkongen är inte heller tillåtet då spillning och fjädrar med mera tenderar att hamna på grannars fönsterbleck eller balkonger under dig. Råttor och andra små djur äter av fågelmat och annat spill. Vi vill inte dra till oss dessa små gnagare i onödan. Om du trots påpekanden fortsätter med matning av fåglar, är detta enligt stadgarna tillräckligt för att förverka ett medlemskap.

Pantsättning

Vid omläggning av lån och ägarbyte bokförs panter i lägenheten av Simpleko. Se ”Föreningsfakta” för adress.

Parkering

Se till att du aldrig ställer ett fordon så att ambulanser, brandbilar eller andra utryckningsfordon hindras fritt tillträde framför eller bakom huset. Vid en eventuell evakuering kan det vara nödvändigt att komma åt lägenheterna via fönster eller balkonger med kranbil.   Bostadsrättsföreningen har 20 parkeringsplatser utomhus. Uppsägningstid för parkeringsplats är 3 månader. På föreningens hemsida kan du läsa om regler för parkeringskön. Där publiceras även parkeringskön. Står du i kön, tar styrelsen kontakt med dig när det är din tur att bli erbjuden att hyra en parkeringsplats. Föreningens tillhandahåller hyresavtal.  Observera att bostadsrättsavtal och ev. hyresavtal till p-plats inte hör ihop.

Parkering utanför entrén  undanbes utom vid snabb av- och ilastning.

Porten

Det händer att yttre entrédörren inte går i lås ordentligt, särskilt vid kall väderlek. Kolla därför att porten stängs när du passerat. Detta är mycket viktigt ur säkerhetssynpunkt.

Dörren ska ställas upp genom att vrida det vita vredet till önskat antal minuter som de båda port-dörrarna ska hållas uppe. Vredet sitter vid den inre dörren på motsatt sida om brevlådorna. Kila aldrig upp dörrarna. Dörrarna styrs av elektriska motorer som kan bränna om olyckan är framme.

Porttelefon

Fastigheten har porttelefon. Den fungerar så att den besökande ringer upp det nummer till respektive lägenhet som finns på listan i fönstret – det ringer då i den telefon man angivet till styrelsen. För att öppna entrédörren trycker man på ”5”. Du stänger ner samtalet med ”0” eller lägger på. Du måste alltså anmäla till styrelsen vilket telefonnummer som ska kopplas till porttelefonen. I porttelefonen listas namnen i alfabetisk ordning utifrån efternamnet, förnamnet och lägenhetsnumret.

Renovering och ombyggnad av egen lägenhet

Innan renovering påbörjas ska lägenhetsinnehavaren lämna in ansökan om tillstånd att genomföra ombyggnaden. Ansökan ställs till styrelsen. För din planerings skull kan det vara värt att veta att styrelsen träffas ungefär en gång i månaden. Efter styrelsens beslut kan du påbörja din ombyggnad. Även om styrelsen tillstyrkt en åtgärd vilar ansvaret på genomförandet hos den enskilde bostadsrättsinnehavaren. Av ansökan ska det framgå:
– Vad som avses göras. För eventuella installationsåtgärder redovisas mer grundligt.
– Datum för byggstart och slutförande.
– Vilka firmor som skall utföra eventuella installationsarbeten.
– Intyg att eventuella ingrepp i stomme utförs korrekt.
Grundprincipen är att allt arbete skall utföras fackmannamässigt. Vidare ställer vi krav på att ingrepp i installationer (El, Gas, Ventilation, Vatten/avlopp, radiatorsystem, tele/bredband) skall utföras av behöriga hantverkare då detta i stor grad påverkar hela huset. Ingrepp i ComHems ledningar MÅSTE utföras av reparatör från Com Hem. Vid ingrepp i husets stomme skall lägenhetsinnehavaren försäkra sig att inga otillåtna ingrepp görs. Dokumentation på detta skall innan byggstart inlämnas till styrelsen. Meddela närmaste grannarna personligen, avisera i entrén när renovering kommer pågå. I entrén skall även anslås telefonnummer till kontaktperson för renoveringen (lägenhetsinnehavaren eller hantverkare). Det är ganska lyhört i huset vilket medför att bullrig renovering påfrestar. Ljudligt arbete skall därför utföras dagtid under veckodagar.
Byggavfall får ej slängas i grovsoprummet. Du som lägenhetsinnehavare eller din eventuella byggfirma får ordna med borttransport av avfall. Hiss och trappuppgång skall skyddas mot skador och åverkan vid materialtransport under byggtiden. Vid stor renovering kläs förslagsvis ena hissen in med masonit eller motsvarande. Material, byggskrot eller tillrustningar ska ej stå i trappuppgång, entré eller på gården.

Revisorer

Årsstämman ska utse 1-2 revisorer och 1-2 revisorssuppleanter. Revisorns uppgift bl.a. är att granska styrelsens arbete. En av revisorerna ska vara auktoriserade då föreningen har revisionsplikt enligt lag. Årsredovisning och verksamhetsberättelse är två centrala underlag för de utsedda revisorernas granskning.

Rökning

Röka får du göra i lägenheten eller utomhus. För allas trivsel och p.g.a. allergibesvär är rökning ej tillåten i fastighetens gemensamma utrymmen eller precis utanför entrédörren. På vind och i källare är rökning strängt förbjuden även av brandsäkerhetsskäl. Röker du på gården eller på balkongen så är det ditt ansvar att ta hand om dina fimpar. Vi vill helst ha blommor i rabatterna, ej fimpar, vilket betyder att du inte ska kasta cigarettstumpar ut från fönstret eller balkongen. Att slänga fimpar är en brandrisk som absolut ska undvikas.

Sophantering

Fastigheten har ett modernt sophanteringssystem som bl.a. innebär att de boende kan lämna vanligt förekommande sopor i fastighetens särskilda utrymmen:
Källsortering – Matavfall, Tidning, Kartong, Plast, Glas, Metall, Glödlampor, Lysrör, Batterier och Elektronikskrot (allt med sladd). Alla förpackningar ska vara ursköljda för att undvika odör och skadedjur i källsorteringsrummet. Tänk på att inte lämna grovsopor i källsorteringsrummet.
Grovsoprum – Större sopor som ej innehåller riskavfall. Obs! Kyl/frys hämtas ej, de blir stående tills Du åker med dem till tippen, lämnar dem åter till butik eller beställer kostnadsbelagd hämtning. Tänk på att inte lämna elektronikskrot i grovsoprummet.
Sopnedkastet – INGA LÖSA DELAR I SOPNEDKASTET. ENDAST VÄL FÖRSLUTNA PÅSAR! Husets sopkarusell styrs via en fotocell som reagerar när en sopsäck är full varvid det matas fram en ny sopsäck. Om fotocellen blockeras av för stora eller ej paketerade sopor fungerar inte systemet och det blir stopp med vådliga följder.
Kommunens återvinningsstation – målarfärg, lösningsmedel, stort riskavfall t.ex. kyl, frys m.m. såvida inte aktuella leverantörer tar vara på dessa.

Stadgar

En bostadsrättförening måste ha stadgar. Stadgar är det dokument som reglerar föreningens verksamhet. Stämman fastställer stadgarna. Stadgarna anmäls till Bolagsverket och godkänns av densamme. Ta gärna del av stadgarna om du vill veta vad som gäller i olika frågor. Du hittar dem på föreningens hemsida www.vattentornet5.se.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för förvaltning av fastighet och förening. Styrelsen ansvarar således för föreningens gemensamma strategi gällande underhåll, uthyrning av lokaler, antagning av nya medlemmar m.m. Styrelseledamöter väljs i samband med årsstämman. Styrelsen kan nås via brevlåda i entrén eller mail till styrelsen@vattentornet5.se. Styrelsen sammanträder en gång varje månad. Se i stadgar för sammansättning o.s.v. Vilka som ingår i styrelsen framgår från årsstämmoprotokollet.

Städdag

Två till fyra gånger om året samlas vi alla i föreningen för att städa undan allt sådant som faller mellan stolarna i den ordinarie förvaltningen av fastigheten. Det blir i regel att plocka undan skräp runt huset, kratta löv, sätta lökar, sopa upp grus, städa undan saker som ligger i korridorer osv. Det är ett tillfälle att umgås och lära känna sina grannar. Vi brukar ta tillfället i akt att sätta oss ned för en fika. Det hela tar bara några timmar och alla deltar efter egen förmåga. Datum aviseras i entrén och på föreningens hemsida

Stänga av vattnet

Se Vatten och Avlopp

Terrass

Allmän terrass finns och nås genom ingång till vindsförråden. Där finns utemöbler. Bokning sker på kalender uppsatt vid utgången till terrassen. Har någon ännu inte hunnit sätta upp en, sätt upp en själv. På grund av brandrisk är det inte tillåtet röka eller ha någon form av eld på terrassen.

Trapphuset och entrén

Trapphuset städas en gång i veckan av ett städbolag. Av brandsäkerhetsskäl får inget ställas/förvaras i trappuppgången.

Trädgård

Rabatter, gräsmatta och gårdsplan sköts gemensamt av oss boende i huset.

Tvätta

Det är inte tillåtet att färga tvätt i våra tvättmaskiner.
Du kan boka tvättstuga på en bokningstavla som finns i anslutning till tvättstugan. Du bokar genom placera en låsbar anordning på det datum du önskar tvätta. Har du förlorat din nyckel kan styrelsen hjälpa dig med att få en ny. Du kan boka tvättider 7-22. 7-16 är det pass om 3 timmar. Från 16 kan du boka pass om 2 timmar. I anslutning till ditt 2-timmarspass har du rätt att torka i ytterligare 45 minuter. Under den överlappande tiden delar man alltså tvättstugan och ingen av er kan därför spärra dörren. När den ene tvättar torkar den andre. Har man inte tagit sina maskiner inom 15 min efter bokad tid, förfaller bokningen.
Glöm inte att stänga fönstret!

Vaktmästare

Finns inte. Se Fastighetsskötsel.

Valberedning

Valberedningen består av 2-3 personer som väljs vid årsstämman och har till uppgift att ta fram ett förslag till ny styrelse och nya revisorer till nästkommande årsstämma.

Vattenskada

Tidiga åtgärder är av högsta vikt för att förebygga vattenskador. Var särskilt noga med att kontrollera och ev. åtgärda följande:
– fogning mellan kakelplattorna i badrummet, speciellt i hörnen
– fogning mellan kakelvägg och badkar
– hål i kaklet för t.ex. tvålkopp, rör m.m. Även små hål kan orsaka fuktskador! Alla hål bör anläggas fackmässigt med fogmassa och täckbrickor
– golvbrunn, måste rengöras regelbundet och utrymmet under badkaret inspekteras för att upptäcka läckage så fort som möjligt
– dropp från element, rörledningar och kranar måste åtgärdas snabbt
Tidig upptäckt av vattenskador minimerar omfattning och kostnader. Varje enskild medlem i föreningen har ansvar för ev. fukt- och vattenskador i den egna och/eller angränsande lägenheter. Försumlighet kan således leda till stora kostnader för den enskilde.

Vatten och avlopp

Rören får för rensningsändamål, inte utsättas för kaustiksoda och andra rensningskemikalier eller tryckluft. Vi rekommenderar att rensning av rör utförs på ett fackmannamässigt vis genom en professionell VVS-firma. Kontakta styrelsen om det behövs.
Om man förutser att husets tillförsel av vatten måste stängas för VVS-arbeten, ska tillstånd inhämtas från styrelsen. När vattnet ska stängas av, ansvarar initiativtagande medlem för att övriga boende i huset informeras. Glöm inte att vi hyr till två näringsrörelser (bl.a. en pizzeria) som inte tar del av anslag i entrén. Information om avstängning ska utgå med minst ett dygns varsel. Avstängningstidpunkt ska affischeras så att alla kan ta del av informationen. Akut oförutsägbar avstängning, p.g.a. översvämningsrisk, bör begränsas till kortast möjliga tid. Avstängning ska utföras av kvalificerad personal.

Årsavgift (hyra)

Årsavgiften (även ibland kallad hyra) är den avgift medlemmen betalar varje månad till föreningen. Denna avgift bestäms av styrelsen. Har du frågor om din avgift eller avgiftsavierna kontaktar du Simpleko.

Årsredovisning

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 jan – 31 dec. Årsredovisningen presenteras alltid till årsstämman och är stämmans viktigaste underlag för beslut. Årsredovisningen består av en verksamhetsberättelse som tar upp kritiska händelser under året (nya medlemmar, större renovering o.s.v.), balansräkning och resultaträkning.
En bostadsrättsförening är skyldig att upprätta en årsredovisning varje år. Fastighetens framtida underhållsbehov säkerställs med hjälp av avsättningar till reparationsfond och detta kapital brukar ofta betraktas som bundet eget kapital. I brf. Vattentornet upprättas en underhållsplan som visar på fastighetens underhålls- och renoveringsbehov. Sedan förändringar som gjordes i bostadsrättslagen 2014 behöver inte längre avsättningar ske som tidigare. Allt vanligare är att större renoveringar finansieras genom lån.

Årsstämma

Varje år ska föreningen ha en stämma en gång per år. På stämman utses bl.a. en styrelse. Styrelsen har i uppdrag att förvalta fastigheten. Lägenhetsinnehavarens inflytande utövas på årsstämman och beslut med majoritet bifalles. För vissa frågor krävs kvalificerad majoritet (3/4 eller 2/3). Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år före april månads utgång. Du kan som enskild medlem påverka ditt boende bland annat genom att lämna in motioner till årsstämman. Motioner skall inkomma innan kallelsen till stämman går ut. Det ger alla möjligheten att informera sig om vad du önskar att motionera om. Kallelse till stämma ska gå ut tidigaste 4 veckor, respektive senast 2 veckor före utsatt datum för årsstämma. Vi brukar hålla vår stämma i april. På stämman presenterar årsredovisningen för en ekonomisk genomlysning av föreningen. Vidare utses styrelse, valberedning, revisorer och suppleanter.

Överlåtelse

När du säljer eller köper din bostadsrätt kan du eller mäklaren hitta information på föreningens hemsida, föreningsfakta och kontakta vår ekonomiska förvaltare Simpleko AB (tidigare Riksbyggen, innan dess ISS) som tillhandahåller informationsdokument om fastigheten mot viss avgift. De kan också lämna uppgift om aktuella lån i lägenheten. Vid ägarbyte ska kopia på köpekontrakt lämnas till styrelsen för att styrelsen ska kunna bedöma och godkänna köparen som medlem.