Nyckeltal & väsentliga händelser

ÅR - HÄNDELSE

1986
1 lägenhet om 26 kvm säljs för 300 000 kronor. Föreningen har nu 56 medlemslägenheter, 8 hyreslägenheter, 2 lokaler, 3 garageplatser och 14 parkeringsplatser. De flesta avloppsstammar rensas. Utbyte av kranspackningar i alla lägenheter. Hissmaskineriet kontrolleras. gårdsplan iordningsställs. fastighetern tillträdes 1 juli varvid intäkterna endast motsvarar 6 månader.

1987
Löpande underhåll.
 
1988
2 lägenheter säljs.

1989
1 lägenhet säljs. Omputsning av fasad och tilläggsisolering av burspråk. Omläggning av plåttak, stuprör och fönsterbleck. Tätning av fönster. Montering av ventiler i fönster. Utvädning målning av snickerier. Omgjutning av alla balkonger och byte av balkongräcke. Soprum för grovsopor och hushållssopor färdigställs. Sopkarusellen installeras.

1990
Installation av 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkskåp. Installation av kabel-TV. Piskställning på vinden har renoverats och målats om. Fastighetens centralantennsystem moderniseras. Runt fastigheten anläggs gräsmattor, buskar och blomster. Buskar vid entrén omplanteras. Byte av El-stammar.

1991
Uthyrning av antennplats. Installation av porttelefon. Ny entré för fastighet och lokal (pizzerian) färdigställs.

1992
1 lägenhet säljs. Hissarna förses med nya grindar. Vissa elarbeten utförs enligt direktiv från hissinspektion.

1993
Löpande underhåll.
 
1994
Löpande underhåll.
 
1995
Löpande underhåll.
 
1996
1 lägenhet säljs. Funktionskontroll  av ventilaton i fastighet med anmärkningar utförs. Inga åtgärder kring anmärkningar vidtas. Utbyte av värmeväxlare. Flyttning och utbyte av expansionskärl.

1997
Löpande underhåll.
 
1998
Löpande underhåll.
 
1999
1 lägenhet säljs. Renovering av vertikala VA-stammar.

2000
Renovering av fönster slutförs. Tomten fräschas upp med bl a ny gräsmatta och nya växter. 1 garage omdisponeras till cykelgarage. 90000 kr reserveras i avvaktan på avgörande i en rättslig tvist med entreprenör och försvara 2000 års reslultat.

2001
1 lägenhet säljs.

2002
Äldre cykelförråd omdisponeras som källsorteringsrum. Fjärrvärmecentral installeras.

2003
Undersökning för att utesluta aluminatbetong. Husets höga läge (ej fuktigt) i kombination med normalt betongprov talar starkt emot förekomst av aluminatbetong. Åtgärder kring bristande isolering på de vertikala kallvattenstammmarna slutförs.

2004
Barnvagnsutrymme skapas. 1 garage omvandlas till lägenhetsförråd.

2005
Renovering av trapphus, hissar, piskbalong, entré, tvättstuga, el-central, säkerhetsdörrar till lägenheter slutförs. Tilluftssytem till trapphuset installeras. Styrmekanism installeras på frånluftsfläkten för sänknng av varvtal vintertid. Båda åtgärderna avser att sänka undetryck i trapphus som gör att entrédörr inte går igen. Problemet kvarstår dock. Ytterligare 1 torskskåp inköps.

2006
1 lägenhet om 38 kvm säljs för 1750000 kr, den sista hyreslägenheten. Värmeslingor på taket installeras för att motverka istappar.

2007
Rökkanaler till sju av åtta öppna spisar har renoverats (bekostat av medlem). Åttonde spisen har plomberats. Anslutande skorsten har renoverats. Fel i reglerutrustning för uppvärmning har justerats. Luckan till ventilationstrumma i trapphuset har tätats. De 90000 kr som reserverades år 2000 i samband med rättslig tvist med entreprenör,  löses upp och stärker årets resultat.

2008
Äldre tvättmaskin och gräsklipparen har ersatts med ny. Fastighetens fönster och balkongdörrar har renoverats. Sjuka träd har fällts. Ytterbelysning har omarbetats och ny installerats. Fortum har bytt ut alla elmätare. Internet domän med vattentornet5 har registrerats. Östra häcken klipptes ned.

2009
Bärlinor till hissarna byts ut och dess oljekoppar fylls på. En förteckning av alla lägenheter med en standardiserad numrering skickas till Lantmäteriet i enlighet med ny lag. Ännu inga förändringar på föreningens lägenhetsförteckning. Yttre- och intre entrédörr justeras. Ny hyresgäst i mindre lokal, Lena Strand (Lenas fötter). Infart till parkering breddas, uteplats anläggs, norra sidan stenläggs.

2010
Höghastighets internet installeras i samtliga lägenheter. Tvättstugan renoveras. El- och belysning renoveras och byts ut. Utemiljö-projekten fortlöper (dörrenovering, stengångar, ommålning av klotter. Parkeringplatsrutiner har arbetats igenom, hissar har underhållits, rutiner kring sophantering har utveclats.

2011
Bytt styrenhet för bättre ventilation i trapphuset. Renoverat ytterdörren och byggt in automatisk dörröppnare. Tecknat nytt avtal med hyresgäst (pizzeria lokalen) samt gjort en obligatorisk ventilationskontroll. Byggt en uteplats med soffor, bord och grill.

2012
Inventering av kommande fastighetsunderhåll har gjorts. OVK-kontroll har gjorts samt stamspolning. Brandvarnare i varje lägenhet har satts upp.

2013
Fastighetsplan har upprättats. Fler gemensamma städdagar har anordnats.

2014
Avskärmning av staket och buskar av tomtens norra och västra tomtgränser genomfördes. Ombyggnad av fastighetens undercentral och byte av expansionskärl.  Bensindrivna gräsklipparen har varit på service. 

2015
Lånefinansiering: Byte av fönster och balkongdörrar, ommålad fasad. Omfattande arbeten. Belastar det årets resultat.

2016
Fem nya parkeringsplatser byggda, omläggning av gatsten. OVK genomförd. Insepketion från Stockholms kommuns miljöförvaltning, s.k. egenkontroll.

2017
Led-belysning bytt i stora delar av husets gemensamma utrymmen. Stamspolning gjord i stammar och till lägenheter.

2018
Ny indragning av fjärrvärme in i huset p.g.a. fjärrvärmeleverantören omläggning av rör i området.

2019
Byte av porttelefonsystem (Axema) samt övergång till Karla lås från Alviks lås som ansvarig för nyckelsystmet. Avflyttning av den tidigare pizzerian Nino.

2020
Lånefinansiering: Byte samtliga horisontella stammar i bottenplattan. Renovering av hyreslokal för kontorsverksamhet. Installation av toalett och dusch i bottenvåning. Stora renoveringar i övrigt. Belastar det årets resultat.

2021
Ny utrustning i tvättstugan. Två nya torktumlare, ett torkskåp samt tre tvättmaskiner. 

2022
Nytt elektroniskt system infört för de boende som ger tillgång tillgång till uppgifter om andelstal, bokningar och ekonomisk information med mera.  Utbyte av en gammal (4G) stor mobilmast till tre mindre moderna master (5G). Obligatorisk ventilationskontroll genomförd.

2023
Renovering av taket, innebärandes plåtarbeten, tvättning samt målning. Arbetet är planerat utifrån underhållsplanen. Besiktning av lägenheter genomförd gällande status och skick. Nya stadgar antagna som föranletts av lagförändringar samt behov av allmän modernisering.